Bắn cá và nhận giải thưởng | Bắn cá online đổi thưởng

Cán bộ

Ngày 17-02-2017

Hội đồng trường

              ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT

 

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường

bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật

(Ban hành kèm theo Quyết định số:02/QĐ-HĐT-CĐKTKT,  ngày 03/02/2017

của Chủ tịch Hội đồng trường bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật)

 Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên (sau đây viết tắt là Hội đồng trường), bao gồm: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường; cơ cấu tổ chức, thủ tục thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường, miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường; hoạt động của Hội đồng trường; mối quan hệ công tác và việc tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Hội đồng trường, các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật và các đối tượng khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

1. Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường.

2. Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục.

3. Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của Trường.

4. Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của Trường.

5. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Trường.

6. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Đại học Thái Nguyên về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của Trường.

7. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường.

8. Thông qua các quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Trường.

9. Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; Thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết.

10. Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường, nếu có. Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Đại học Thái Nguyên để xem xét, quyết định.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VÀ BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH

VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và thành phần Hội đồng trường

1.      Cơ cấu tổ chức

Số lượng thành viên Hội đồng trường là số lẻ, tối thiểu là 15 người. Hội đồng trường có 01 Chủ tịch, 01 Thư ký và các uỷ viên Hội đồng. Việc tăng, giảm số lượng thành viên Hội đồng trường do Đại học Thái Nguyên quyết định.

2. Thành phần Hội đồng trường

a) Thành phần đương nhiên: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường, Chủ tịch công đoàn Trường, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường.

b) Đại diện giảng viên của một số khoa;

c) Đại diện Đại học Thái Nguyên;

d) Một số thành viên ngoài Trường.

Thành viên bên ngoài Trường đảm bảo các điều kiện: đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường; Không phải là người có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột với các thành viên khác trong Hội đồng trường. Nếu các thành viên này không phải là công chức, viên chức thì không được đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hoặc Thư ký Hội đồng trường. Số lượng thành viên này chiếm không dưới 20% tổng số thành viên của Hội đồng trường.

Điều 4. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường

Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 05 năm và theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Trong trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng trường.

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng trường

1. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường

Chủ tịch Hội đồng trường đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín về khoa học, giáo dục, có năng lực quản lý và đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng ít nhất 05 năm;

b) Có trình độ thạc sĩ trở lên;

c) Có sức khoẻ tốt. Độ tuổi khi bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường bảo đảm để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ (05 năm).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng trường

a) Triệu tập các cuộc họp của Hội đồng trường;

b) Quyết định về chương trình nghị sự, chủ trì các cuộc họp và tổ chức bỏ phiếu tại cuộc họp Hội đồng trường;

c) Điều hành Hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 2 của Quy chế này.

Điều 6. Thư ký và các thành viên Hội đồng trường

1.      Thư ký Hội đồng trường

a) Chủ tịch Hội đồng trường giới thiệu Thư ký Hội đồng trường trong số thành viên Hội đồng trường. Các thành viên Hội đồng trường cho ý kiến biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chủ tịch Hội đồng trường bổ nhiệm Thư ký Hội đồng trường khi các thành viên Hội đồng trường thông qua với trên 50% tổng số thành viên Hội đồng trường đồng ý;

b) Thư ký Hội đồng trường không kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Trực tiếp giúp Chủ tịch Hội đồng trường thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Tổng hợp thông tin về hoạt động của Trường báo cáo Chủ tịch Hội đồng trường; Chuẩn bị chương trình nghị sự, nội dung, tài liệu, gửi giấy mời họp và làm thư ký các cuộc họp của Hội đồng trường; Xây dựng, hoàn chỉnh, lưu trữ các văn bản của Hội đồng trường;

- Chuẩn bị các báo cáo, giải trình với cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan theo nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng trường.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng trường giao. 

2.      Các thành viên Hội đồng trường

Các thành viên Hội đồng trường thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng trường phân công và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng trường; Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tham gia thảo luận và biểu quyết các nội dung quyết nghị của Hội đồng trường.

 Điều 7. Thủ tục thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

1. Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì cuộc họp bao gồm Bí thư Đảng uỷ trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn trường, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường để xác định:

a) Tổng số thành viên Hội đồng trường;

b) Số lượng thành viên của từng thành phần tham gia Hội đồng trường;

c) Đề nghị Đại học Thái Nguyên cử đại diện tham gia Hội đồng trường;

d) Danh sách các thành viên bên ngoài Trường không phải giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hữu của Trường.

2. Bầu các thành viên Hội đồng trường

a) Đối với thành phần đương nhiên, đại diện Đại học Thái Nguyên, thành phần bên ngoài Trường thì không phải bầu;

b) Đối với các thành phần đại diện giảng viên của một số khoa của Nhà trường thì phải tổ chức bầu;

c) Căn cứ danh sách dự kiến thành viên tham gia Hội đồng trường đại diện cho giảng viên của một số khoa của Nhà trường tại Khoản 1 của Điều này, Chủ tịch Hội đồng trường tổ chức Hội nghị với thành phần của các khoa (có ứng viên) tham gia bầu gồm: Các giảng viên chính; Trưởng, phó khoa; Trưởng, phó bộ môn; Chủ tịch công đoàn khoa; Bí thư liên chi.

d) Nguyên tắc bầu

- Danh sách dự kiến tham gia Hội đồng trường phải có số dư tối thiểu là 20% so với lượng thành viên dự kiến tham gia Hội đồng trường đại diện cho giảng viên của một số khoa;

- Bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín;

- Thành viên tham gia Hội đồng trường phải được trên 50% phiếu đồng ý và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu theo dự kiến.

3. Báo cáo danh sách thành viên Hội đồng trường

a) Hội đồng trường báo cáo Đại học Thái Nguyên (qua Ban Tổ chức cán bộ) danh sách thành viên tham gia Hội đồng trường cùng các thông tin cá nhân;

b) Sau khi có ý kiến của Đại học Thái Nguyên về danh sách các thành viên Hội đồng trường và nhân sự Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường tổ chức họp các thành viên trong danh sách đã được Đại học Thái Nguyên đồng ý để bầu Chủ tịch Hội đồng trường theo nguyên tắc bỏ phiếu kín;

c) Chủ tịch Hội đồng trường do các thành viên Hội đồng trường bầu trong số các thành viên của Hội đồng trường phải được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách Hội đồng trường đồng ý.

 4. Thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường.

a) Chủ tịch Hội đồng trường có văn bản trình Đại học Thái Nguyên (qua Ban Tổ chức cán bộ) về việc thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường. Hồ sơ thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường, bao gồm: Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch, trong đó nêu rõ các bước đã thực hiện; Danh sách và sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng trường; Văn bản đồng ý tham gia của các thành viên không phải là công chức, viên chức của Trường; Biên bản cuộc họp, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng trường và các thành viên Hội đồng trường (theo quy định).

b) Căn cứ tờ trình của Hội đồng trường, Ban Tổ chức cán bộ trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên ra quyết định thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường.

Điều 8. Miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường

1. Thành viên Hội đồng trường vi phạm các quy định hoạt động của Hội đồng trường sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường.

2. Thành viên của Hội đồng trường bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Có đơn đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia Hội đồng trường;

b) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Không đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ làm việc để điều trị quá 06 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục;

d) Đang chấp hành bản án của tòa án;

đ) Có trên 50% tổng số thành viên của Hội đồng trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm;

e) Nghỉ hưu, chuyển công tác không còn phù hợp với vị trí tham gia thành viên Hội đồng trường.

3. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng trường tự nguyện xin thôi làm Chủ tịch Hội đồng trường hoặc không thể tiếp tục làm việc hoặc thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì Hiệu trưởng báo cáo Đại học Thái Nguyên xem xét, lựa chọn Chủ tịch Hội đồng trường.

Sau khi được Đại học Thái Nguyên phê duyệt chủ trương nhân sự Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng tổ chức họp Hội đồng trường để bầu Chủ tịch Hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thay thế Chủ tịch Hội đồng trường cho Đại học Thái Nguyên. Hồ sơ gồm: Tờ trình nêu rõ lý do bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng trường, văn bản liên quan đến Chủ tịch Hội đồng trường đương nhiệm, biên bản họp Hội đồng trường, biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng trường, sơ yếu lý lịch cá nhân theo mẫu 2C.

4. Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng trường giảm so với quy định, Hội đồng trường phải bổ sung theo quyết nghị của Hội đồng trường. Thời hạn để tổ chức bổ sung thành viên Hội đồng trường tối đa là 60 ngày kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm. Quy trình bổ sung thành viên Hội đồng trường được thực hiện như sau:

a) Hội đồng trường họp để thống nhất giới thiệu danh sách bổ sung thành viên tham gia Hội đồng trường;

b) Sau khi thống nhất danh sách thành viên tham gia bổ sung Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường triển khai:

- Đối với thành phần bên ngoài tham gia: Có văn bản mời tham gia Hội đồng trường;

- Đối với thành phần tham gia là các viên chức thuộc Trường (trừ thành phần đương nhiên) thì Chủ tịch Hội đồng trường tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường. Thành phần tham gia bầu theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

c) Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo Đại học Thái Nguyên (qua Ban Tổ chức cán bộ) danh sách bổ sung thành viên tham gia Hội đồng trường để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Hồ sơ đề nghị bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường gồm: Tờ trình nêu rõ lý do bổ sung, thay thế, biên bản họp Hội đồng trường, biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu, sơ yếu lý lịch cá nhân theo mẫu 2C và các hồ sơ có liên quan (nếu có). 

5. Đại học Thái Nguyên quyết định kỷ luật, thay thế các thành viên Hội đồng trường dựa trên đề nghị của Chủ tịch Hội đồng trường theo quy định của pháp luật. 

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Điều 9. Nguyên tắc chung

1. Hội đồng trường hoạt động theo phương thức thảo luận, thông qua quyết nghị tập thể tại cuộc họp Hội đồng trường và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Quy chế này. Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

2. Về cơ chế uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng trường

Nếu Chủ tịch Hội đồng trường không thể chủ trì cuộc họp Hội đồng trường thì uỷ quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng trường để điều hành cuộc họp của Hội đồng trường. Văn bản ủy quyền phải được gửi đến Đại học Thái Nguyên và thông báo công khai trước các thành viên Hội đồng trường. Người được uỷ quyền có trách nhiệm báo cáo lại với Chủ tịch Hội đồng trường những nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng trường. Thời hạn ủy quyền không quá 06 tháng.

3. Hội đồng trường được sử dụng con dấu và bộ máy tổ chức của Trường để triển khai các công việc của Hội đồng trường.

 Điều 10. Chế độ họp của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất 06 tháng một lần và họp bất thường trong các trường hợp: Có đề nghị bằng văn bản của trên 30% tổng số thành viên Hội đồng trường hoặc theo đề nghị của Hiệu trưởng hoặc của Chủ tịch Hội đồng trường.

2. Cuộc họp của Hội đồng trường phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng trường tham dự. Nội dung các cuộc họp định kỳ của Hội đồng trường được xác định theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội đồng trường. Nội dung các cuộc họp bất thường được xác định khi triệu tập cuộc họp Hội đồng trường.

3. Thư ký Hội đồng trường có trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp định kỳ của Hội đồng trường ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc họp để các thành viên Hội đồng nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận và quyết nghị (trừ trường hợp đặc biệt).

4. Nội dung các cuộc họp Hội đồng trường phải được ghi vào sổ biên bản và được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng trường, đồng thời gửi đến Hội đồng Đại học Thái Nguyên chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc họp. Chủ trì và Thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng trường.

Điều 11. Quyết nghị của Hội đồng trường

1. Quyết nghị của Hội đồng trường về những vấn đề Hội đồng trường đã thảo luận phải được thông qua sau mỗi cuộc họp và có giá trị thực hiện khi được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của Hội đồng trường đồng ý.

2. Việc thông qua Quyết nghị của Hội đồng trường tiến hành tại cuộc họp theo hình thức biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (do Chủ trì cuộc họp Hội đồng trường quyết định).

3. Đối với các thành viên Hội đồng trường không dự họp, nếu thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng trường có thể xin ý kiến biểu quyết thông qua lấy ý kiến trước bằng văn bản hoặc gọi điện trực tiếp (Thư ký cuộc họp ghi rõ trong biên bản họp Hội đồng trường). Phiếu biểu quyết bằng văn bản gửi đến Hội đồng trường phải được dán kín, chỉ được mở trước các thành viên Hội đồng khi kiểm phiếu.

4. Quyết nghị của Hội đồng trường được gửi đến Hội đồng Đại học Thái Nguyên, các thành viên Hội đồng trường, các tổ chức và cá nhân liên quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được Hội đồng trường thông qua. Những thành viên có ý kiến khác với Quyết nghị của Hội đồng trường có quyền bảo lưu ý kiến nhưng không được làm trái với nội dung Quyết nghị Hội đồng trường đã thông qua. 

Điều 12. Chế độ thông tin của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường được nhận các văn bản liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường trong chỉ đạo, lãnh đạo các mặt hoạt động liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng trường.

2. Hội đồng trường có quyền yêu cầu Ban Giám hiệu, các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết, liên quan để thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng trường.

3. Ban Giám hiệu, các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin và tài liệu cần thiết, liên quan theo yêu cầu của Hội đồng trường.

Điều 13. Quản lý văn bản, tài liệu của Hội đồng trường

1. Văn bản, tài liệu của các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài Trường gửi đến Hội đồng trường được bộ phận Văn thư của Trường vào Sổ theo dõi và chuyển đến Thư ký Hội đồng trường để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng trường xem xét, giải quyết.

2. Văn bản, tài liệu của Hội đồng trường có nội dung quan trọng gửi các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân liên quan do Thư ký soạn thảo theo Quyết nghị của Hội đồng trường hoặc ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trường, trình Chủ tịch Hội đồng trường ký.

3. Mọi văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng trường đều phải được đăng ký, quản lý và lưu trữ theo đúng quy định của Nhà nước và của Trường.

Điều 14. Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường được bố trí các phương tiện làm việc theo quy định chung của Nhà nước và của Nhà trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Kinh phí và trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng trường trong kinh phí hoạt động của Trường.

3. Chủ tịch Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng trường và các thành viên Hội đồng trường được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.  

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 15. Mối quan hệ giữa Hội đồng trường và Đảng ủy trường

1. Đảng ủy trường lãnh đạo Hội đồng trường thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Thái Nguyên.

2. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy trường, Hội đồng trường thảo luận, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động; Quyết nghị chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trường.

3. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất Hội đồng trường báo cáo, giải trình với Đảng ủy về tình hình triển khai các nghị quyết của Đảng ủy, các nghị quyết của Hội đồng Trường.

Điều 16. Mối quan hệ giữa Hội đồng trường và Ban Giám hiệu

1. Quan hệ giữa Ban Giám hiệu và Chủ tịch Hội đồng trường là quan hệ phối hợp công tác, được thực hiện theo các quy định của Luật giáo dục, Điều lệ trường cao đẳng và Quy chế này.

2. Ban Giám hiệu và Hội đồng trường thống nhất tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng trường theo quy định của pháp luật và Quy chế này. Trường hợp không thống nhất được cách giải quyết thì Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo với Hội đồng Đại học Thái Nguyên xem xét, quyết định.

3. Hiệu trưởng báo cáo Hội đồng trường phê duyệt chủ trương, chiến lược và kế hoạch phát triển của Trường.

4. Hội đồng trường có trách nhiệm quyết nghị các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền và giám sát việc triển khai thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường.

Điều 17. Mối quan hệ giữa Hội đồng trường và các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong trường

Hội đồng trường phối hợp với lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể của Nhà trường để chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc thực hiện những quyết nghị đã được Hội đồng trường thông qua.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm thi hành

1. Chủ tịch Hội đồng trường, các thành viên Hội đồng trường và Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị, các đoàn thể và cá nhân thuộc Trường có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, bất hợp lý, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng có trách nhiệm kiến nghị Đại học Thái Nguyên để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 

 

                           


 
            ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường

bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật

(Ban hành kèm theo Quyết định số:02/QĐ-HĐT-CĐKTKT,  ngày 03/02/2017

của Chủ tịch Hội đồng trường bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật)

 


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên (sau đây viết tắt là Hội đồng trường), bao gồm: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường; cơ cấu tổ chức, thủ tục thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường, miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường; hoạt động của Hội đồng trường; mối quan hệ công tác và việc tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Hội đồng trường, các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật và các đối tượng khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

1. Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường.

2. Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục.

3. Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của Trường.

4. Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của Trường.

5. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Trường.

6. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Đại học Thái Nguyên về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của Trường.

7. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường.

8. Thông qua các quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Trường.

9. Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; Thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết.

10. Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường, nếu có. Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Đại học Thái Nguyên để xem xét, quyết định.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VÀ BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH

VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và thành phần Hội đồng trường

1.      Cơ cấu tổ chức

Số lượng thành viên Hội đồng trường là số lẻ, tối thiểu là 15 người. Hội đồng trường có 01 Chủ tịch, 01 Thư ký và các uỷ viên Hội đồng. Việc tăng, giảm số lượng thành viên Hội đồng trường do Đại học Thái Nguyên quyết định.

2. Thành phần Hội đồng trường

a) Thành phần đương nhiên: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường, Chủ tịch công đoàn Trường, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường.

b) Đại diện giảng viên của một số khoa;

c) Đại diện Đại học Thái Nguyên;

d) Một số thành viên ngoài Trường.

Thành viên bên ngoài Trường đảm bảo các điều kiện: đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường; Không phải là người có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột với các thành viên khác trong Hội đồng trường. Nếu các thành viên này không phải là công chức, viên chức thì không được đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hoặc Thư ký Hội đồng trường. Số lượng thành viên này chiếm không dưới 20% tổng số thành viên của Hội đồng trường.

Điều 4. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường

Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 05 năm và theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Trong trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng trường.

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng trường

1. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường

Chủ tịch Hội đồng trường đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín về khoa học, giáo dục, có năng lực quản lý và đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng ít nhất 05 năm;

b) Có trình độ thạc sĩ trở lên;

c) Có sức khoẻ tốt. Độ tuổi khi bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường bảo đảm để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ (05 năm).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng trường

a) Triệu tập các cuộc họp của Hội đồng trường;

b) Quyết định về chương trình nghị sự, chủ trì các cuộc họp và tổ chức bỏ phiếu tại cuộc họp Hội đồng trường;

c) Điều hành Hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 2 của Quy chế này.

Điều 6. Thư ký và các thành viên Hội đồng trường

1.      Thư ký Hội đồng trường

a) Chủ tịch Hội đồng trường giới thiệu Thư ký Hội đồng trường trong số thành viên Hội đồng trường. Các thành viên Hội đồng trường cho ý kiến biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chủ tịch Hội đồng trường bổ nhiệm Thư ký Hội đồng trường khi các thành viên Hội đồng trường thông qua với trên 50% tổng số thành viên Hội đồng trường đồng ý;

b) Thư ký Hội đồng trường không kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Trực tiếp giúp Chủ tịch Hội đồng trường thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Tổng hợp thông tin về hoạt động của Trường báo cáo Chủ tịch Hội đồng trường; Chuẩn bị chương trình nghị sự, nội dung, tài liệu, gửi giấy mời họp và làm thư ký các cuộc họp của Hội đồng trường; Xây dựng, hoàn chỉnh, lưu trữ các văn bản của Hội đồng trường;

- Chuẩn bị các báo cáo, giải trình với cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan theo nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng trường.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng trường giao. 

2.      Các thành viên Hội đồng trường

Các thành viên Hội đồng trường thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng trường phân công và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng trường; Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tham gia thảo luận và biểu quyết các nội dung quyết nghị của Hội đồng trường.

 

Điều 7. Thủ tục thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

1. Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì cuộc họp bao gồm Bí thư Đảng uỷ trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn trường, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường để xác định:

a) Tổng số thành viên Hội đồng trường;

b) Số lượng thành viên của từng thành phần tham gia Hội đồng trường;

c) Đề nghị Đại học Thái Nguyên cử đại diện tham gia Hội đồng trường;

d) Danh sách các thành viên bên ngoài Trường không phải giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hữu của Trường.

2. Bầu các thành viên Hội đồng trường

a) Đối với thành phần đương nhiên, đại diện Đại học Thái Nguyên, thành phần bên ngoài Trường thì không phải bầu;

b) Đối với các thành phần đại diện giảng viên của một số khoa của Nhà trường thì phải tổ chức bầu;

c) Căn cứ danh sách dự kiến thành viên tham gia Hội đồng trường đại diện cho giảng viên của một số khoa của Nhà trường tại Khoản 1 của Điều này, Chủ tịch Hội đồng trường tổ chức Hội nghị với thành phần của các khoa (có ứng viên) tham gia bầu gồm: Các giảng viên chính; Trưởng, phó khoa; Trưởng, phó bộ môn; Chủ tịch công đoàn khoa; Bí thư liên chi.

d) Nguyên tắc bầu

- Danh sách dự kiến tham gia Hội đồng trường phải có số dư tối thiểu là 20% so với lượng thành viên dự kiến tham gia Hội đồng trường đại diện cho giảng viên của một số khoa;

- Bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín;

- Thành viên tham gia Hội đồng trường phải được trên 50% phiếu đồng ý và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu theo dự kiến.

3. Báo cáo danh sách thành viên Hội đồng trường

a) Hội đồng trường báo cáo Đại học Thái Nguyên (qua Ban Tổ chức cán bộ) danh sách thành viên tham gia Hội đồng trường cùng các thông tin cá nhân;

b) Sau khi có ý kiến của Đại học Thái Nguyên về danh sách các thành viên Hội đồng trường và nhân sự Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường tổ chức họp các thành viên trong danh sách đã được Đại học Thái Nguyên đồng ý để bầu Chủ tịch Hội đồng trường theo nguyên tắc bỏ phiếu kín;

c) Chủ tịch Hội đồng trường do các thành viên Hội đồng trường bầu trong số các thành viên của Hội đồng trường phải được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách Hội đồng trường đồng ý.

 

4. Thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường.

a) Chủ tịch Hội đồng trường có văn bản trình Đại học Thái Nguyên (qua Ban Tổ chức cán bộ) về việc thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường. Hồ sơ thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường, bao gồm: Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch, trong đó nêu rõ các bước đã thực hiện; Danh sách và sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng trường; Văn bản đồng ý tham gia của các thành viên không phải là công chức, viên chức của Trường; Biên bản cuộc họp, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng trường và các thành viên Hội đồng trường (theo quy định).

b) Căn cứ tờ trình của Hội đồng trường, Ban Tổ chức cán bộ trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên ra quyết định thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường.

Điều 8. Miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường

1. Thành viên Hội đồng trường vi phạm các quy định hoạt động của Hội đồng trường sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường.

2. Thành viên của Hội đồng trường bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Có đơn đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia Hội đồng trường;

b) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Không đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ làm việc để điều trị quá 06 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục;

d) Đang chấp hành bản án của tòa án;

đ) Có trên 50% tổng số thành viên của Hội đồng trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm;

e) Nghỉ hưu, chuyển công tác không còn phù hợp với vị trí tham gia thành viên Hội đồng trường.

3. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng trường tự nguyện xin thôi làm Chủ tịch Hội đồng trường hoặc không thể tiếp tục làm việc hoặc thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì Hiệu trưởng báo cáo Đại học Thái Nguyên xem xét, lựa chọn Chủ tịch Hội đồng trường.

Sau khi được Đại học Thái Nguyên phê duyệt chủ trương nhân sự Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng tổ chức họp Hội đồng trường để bầu Chủ tịch Hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thay thế Chủ tịch Hội đồng trường cho Đại học Thái Nguyên. Hồ sơ gồm: Tờ trình nêu rõ lý do bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng trường, văn bản liên quan đến Chủ tịch Hội đồng trường đương nhiệm, biên bản họp Hội đồng trường, biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng trường, sơ yếu lý lịch cá nhân theo mẫu 2C.

4. Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng trường giảm so với quy định, Hội đồng trường phải bổ sung theo quyết nghị của Hội đồng trường. Thời hạn để tổ chức bổ sung thành viên Hội đồng trường tối đa là 60 ngày kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm. Quy trình bổ sung thành viên Hội đồng trường được thực hiện như sau:

a) Hội đồng trường họp để thống nhất giới thiệu danh sách bổ sung thành viên tham gia Hội đồng trường;

b) Sau khi thống nhất danh sách thành viên tham gia bổ sung Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường triển khai:

- Đối với thành phần bên ngoài tham gia: Có văn bản mời tham gia Hội đồng trường;

- Đối với thành phần tham gia là các viên chức thuộc Trường (trừ thành phần đương nhiên) thì Chủ tịch Hội đồng trường tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường. Thành phần tham gia bầu theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

c) Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo Đại học Thái Nguyên (qua Ban Tổ chức cán bộ) danh sách bổ sung thành viên tham gia Hội đồng trường để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Hồ sơ đề nghị bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường gồm: Tờ trình nêu rõ lý do bổ sung, thay thế, biên bản họp Hội đồng trường, biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu, sơ yếu lý lịch cá nhân theo mẫu 2C và các hồ sơ có liên quan (nếu có). 

5. Đại học Thái Nguyên quyết định kỷ luật, thay thế các thành viên Hội đồng trường dựa trên đề nghị của Chủ tịch Hội đồng trường theo quy định của pháp luật.

 

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Điều 9. Nguyên tắc chung

1. Hội đồng trường hoạt động theo phương thức thảo luận, thông qua quyết nghị tập thể tại cuộc họp Hội đồng trường và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Quy chế này. Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

2. Về cơ chế uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng trường

Nếu Chủ tịch Hội đồng trường không thể chủ trì cuộc họp Hội đồng trường thì uỷ quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng trường để điều hành cuộc họp của Hội đồng trường. Văn bản ủy quyền phải được gửi đến Đại học Thái Nguyên và thông báo công khai trước các thành viên Hội đồng trường. Người được uỷ quyền có trách nhiệm báo cáo lại với Chủ tịch Hội đồng trường những nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng trường. Thời hạn ủy quyền không quá 06 tháng.

3. Hội đồng trường được sử dụng con dấu và bộ máy tổ chức của Trường để triển khai các công việc của Hội đồng trường.

 

Điều 10. Chế độ họp của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất 06 tháng một lần và họp bất thường trong các trường hợp: Có đề nghị bằng văn bản của trên 30% tổng số thành viên Hội đồng trường hoặc theo đề nghị của Hiệu trưởng hoặc của Chủ tịch Hội đồng trường.

2. Cuộc họp của Hội đồng trường phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng trường tham dự. Nội dung các cuộc họp định kỳ của Hội đồng trường được xác định theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội đồng trường. Nội dung các cuộc họp bất thường được xác định khi triệu tập cuộc họp Hội đồng trường.

3. Thư ký Hội đồng trường có trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp định kỳ của Hội đồng trường ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc họp để các thành viên Hội đồng nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận và quyết nghị (trừ trường hợp đặc biệt).

4. Nội dung các cuộc họp Hội đồng trường phải được ghi vào sổ biên bản và được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng trường, đồng thời gửi đến Hội đồng Đại học Thái Nguyên chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc họp. Chủ trì và Thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng trường.

Điều 11. Quyết nghị của Hội đồng trường

1. Quyết nghị của Hội đồng trường về những vấn đề Hội đồng trường đã thảo luận phải được thông qua sau mỗi cuộc họp và có giá trị thực hiện khi được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của Hội đồng trường đồng ý.

2. Việc thông qua Quyết nghị của Hội đồng trường tiến hành tại cuộc họp theo hình thức biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (do Chủ trì cuộc họp Hội đồng trường quyết định).

3. Đối với các thành viên Hội đồng trường không dự họp, nếu thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng trường có thể xin ý kiến biểu quyết thông qua lấy ý kiến trước bằng văn bản hoặc gọi điện trực tiếp (Thư ký cuộc họp ghi rõ trong biên bản họp Hội đồng trường). Phiếu biểu quyết bằng văn bản gửi đến Hội đồng trường phải được dán kín, chỉ được mở trước các thành viên Hội đồng khi kiểm phiếu.

4. Quyết nghị của Hội đồng trường được gửi đến Hội đồng Đại học Thái Nguyên, các thành viên Hội đồng trường, các tổ chức và cá nhân liên quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được Hội đồng trường thông qua. Những thành viên có ý kiến khác với Quyết nghị của Hội đồng trường có quyền bảo lưu ý kiến nhưng không được làm trái với nội dung Quyết nghị Hội đồng trường đã thông qua. 

Điều 12. Chế độ thông tin của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường được nhận các văn bản liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường trong chỉ đạo, lãnh đạo các mặt hoạt động liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng trường.

2. Hội đồng trường có quyền yêu cầu Ban Giám hiệu, các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết, liên quan để thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng trường.

3. Ban Giám hiệu, các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin và tài liệu cần thiết, liên quan theo yêu cầu của Hội đồng trường.

Điều 13. Quản lý văn bản, tài liệu của Hội đồng trường

1. Văn bản, tài liệu của các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài Trường gửi đến Hội đồng trường được bộ phận Văn thư của Trường vào Sổ theo dõi và chuyển đến Thư ký Hội đồng trường để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng trường xem xét, giải quyết.

2. Văn bản, tài liệu của Hội đồng trường có nội dung quan trọng gửi các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân liên quan do Thư ký soạn thảo theo Quyết nghị của Hội đồng trường hoặc ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trường, trình Chủ tịch Hội đồng trường ký.

3. Mọi văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng trường đều phải được đăng ký, quản lý và lưu trữ theo đúng quy định của Nhà nước và của Trường.

Điều 14. Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường được bố trí các phương tiện làm việc theo quy định chung của Nhà nước và của Nhà trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Kinh phí và trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng trường trong kinh phí hoạt động của Trường.

3. Chủ tịch Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng trường và các thành viên Hội đồng trường được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.  

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 15. Mối quan hệ giữa Hội đồng trường và Đảng ủy trường

1. Đảng ủy trường lãnh đạo Hội đồng trường thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Thái Nguyên.

2. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy trường, Hội đồng trường thảo luận, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động; Quyết nghị chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trường.

3. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất Hội đồng trường báo cáo, giải trình với Đảng ủy về tình hình triển khai các nghị quyết của Đảng ủy, các nghị quyết của Hội đồng Trường.

Điều 16. Mối quan hệ giữa Hội đồng trường và Ban Giám hiệu

1. Quan hệ giữa Ban Giám hiệu và Chủ tịch Hội đồng trường là quan hệ phối hợp công tác, được thực hiện theo các quy định của Luật giáo dục, Điều lệ trường cao đẳng và Quy chế này.

2. Ban Giám hiệu và Hội đồng trường thống nhất tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng trường theo quy định của pháp luật và Quy chế này. Trường hợp không thống nhất được cách giải quyết thì Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo với Hội đồng Đại học Thái Nguyên xem xét, quyết định.

3. Hiệu trưởng báo cáo Hội đồng trường phê duyệt chủ trương, chiến lược và kế hoạch phát triển của Trường.

4. Hội đồng trường có trách nhiệm quyết nghị các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền và giám sát việc triển khai thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường.

Điều 17. Mối quan hệ giữa Hội đồng trường và các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong trường

Hội đồng trường phối hợp với lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể của Nhà trường để chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc thực hiện những quyết nghị đã được Hội đồng trường thông qua.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm thi hành

1. Chủ tịch Hội đồng trường, các thành viên Hội đồng trường và Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị, các đoàn thể và cá nhân thuộc Trường có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, bất hợp lý, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng có trách nhiệm kiến nghị Đại học Thái Nguyên để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

            PGS.TS. Nguyễn Văn Bình

Các bài liên quan