Bắn cá và nhận giải thưởng | Bắn cá online đổi thưởng

Đảng Đoàn thể

Ngày 15-08-2013

Ban chấp hành Đảng bộ bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020 - 2025

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁC ĐỒNG CHÍ ĐẢNG ỦY VIÊN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

(Kèm theo Quyết định số  02-QĐ/ĐU ngày  06 tháng  07 năm 2020 của Đảng ủy bắn cá online đổi thưởng - Kỹ thuật khóa IV)

 I. CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

1. Đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

- Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn đối với Đảng ủy viên. 

- Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung (chủ trì công việc của Đảng ủy, BTV Đảng ủy; đề xuất những vấn đề quan trọng để Đảng ủy thảo luận và quyết định; chỉ đạo việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của Đảng ủy. Phụ trách công tác chính quyền, xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác tài chính, công tác xây dựng cơ bản, bảo vệ chính trị nội bộ và an ninh quốc phòng; công tác Văn phòng Đảng ủy…).

- Thường trực Đảng ủy.

- Trực tiếp phụ trách chi bộ Trung tâm TH-TN.

- Chỉ đạo các chi bộ và tổ chức đoàn thể: Phòng Tổng hợp; Phòng KH-TC; Khoa KT&QTKD; Trung tâm TS,TV&HTHSSV; Trung tâm TH-TN; Đoàn TNCSHCM.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

- Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn đối với Đảng ủy viên. 

- Nhiệm vụ được phân công: Công tác đào tạo, công nghệ thông tin, thư viện, nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, hợp tác các doanh nghiệp, điều hành các hoạt động của Đảng bộ khi Bí thư vắng mặt.

- Thường trực Đảng ủy.

- Trực tiếp phụ trách các chi bộ: Phòng ĐT-QLKH&HTQT; Khoa KHCB.

- Chỉ đạo các chi bộ: Phòng ĐT-QLKH&HTQT; Khoa KHCB; Khoa KTNL;
Khoa CNTT.

3. Đồng chí Trần Minh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng -  Chủ tịch Công đoàn Trường

- Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn đối với Đảng ủy viên. 

- Nhiệm vụ được phân công: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bộ; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng; công tác Công đoàn; điều hành các hoạt động của Đảng bộ khi Bí thư, Phó Bí thư vắng mặt.

- Trực tiếp phụ trách các chi bộ: Phòng CT HSSV, Phòng KT&ĐBCLGD.

- Chỉ đạo các chi bộ và tổ chức đoàn thể: Phòng CTHSSV; Phòng KT&ĐBCLGD; Khoa Điện; Khoa Cơ khí; Công đoàn Trường.

 II. CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

1. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổng hợp

- Tham gia đóng góp trí tuệ vào sự lãnh đạo chung của Đảng uỷ.

- Tham mưu cho BCH về lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý cơ sở vật chất; công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng; công tác pháp chế.

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Phòng Tổng hợp.

2. Đồng chí Phan Thanh Chương - Đảng ủy viên,  Bí thư Chi bộ,  Trưởng khoa  Cơ khí

- Tham gia đóng góp trí tuệ vào sự lãnh đạo chung của Đảng ủy.

- Tham mưu cho BCH về lĩnh vực Cơ khí.

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Khoa Cơ khí.

3. Đồng chí Trần Lê Duy - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa KT&QTKD

- Tham gia đóng góp trí tuệ vào sự lãnh đạo chung của Đảng ủy.

- Tham mưu cho BCH về lĩnh vực KT&QTKD.

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Khoa KT&QTKD.

4. Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Công nghệ ô tô

- Tham gia đóng góp trí tuệ vào sự lãnh đạo chung của Đảng ủy.

- Tham mưu cho BCH về lĩnh vực Công nghệ ô tô.

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Khoa Ô tô.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Hoa - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó phòng KH-TC

- Tham gia đóng góp trí tuệ vào sự lãnh đạo chung của Đảng ủy

- Tham mưu cho BCH về lĩnh vực KH-TC.

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Phòng KH-TC.

6. Đồng chí Trần Thị Tuyết Nhung - Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng ĐT-QLKH&HTQT

- Tham gia đóng góp trí tuệ vào sự lãnh đạo chung của Đảng ủy.

- Tham mưu cho BCH về lĩnh vực QLKH&HTQT, chương trình, giáo trình, công tác Khối thi đua Trung học số 2 tỉnh Thái Nguyên.

7. Đồng chí Võ Thị Ngọc - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Điện, Chủ tịch HĐ Trường, Trưởng ban Nữ công

- Tham gia đóng góp trí tuệ vào sự lãnh đạo chung của Đảng ủy.

- Tham mưu cho BCH về lĩnh vực chuyên ngành Điện; công tác Hội đồng Trường; công tác Công đoàn.

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Khoa Điện; các hoạt động Công đoàn Trường.

8. Đồng chí Ma Thị Thúy Vân - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Kỹ thuật Nông Lâm

 - Tham gia đóng góp trí tuệ vào sự lãnh đạo chung của Đảng ủy.

- Tham mưu cho BCH về lĩnh vực chuyên ngành Kỹ thuật Nông Lâm.

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Khoa Kỹ thuật Nông Lâm.

10. Đồng chí Nguyễn Xuân Vinh - Đảng ủy viên, Nguyên Bí thư Đoàn TNCSHCM

- Tham gia đóng góp trí tuệ vào sự lãnh đạo chung của Đảng ủy.

- Tham mưu cho BCH về lĩnh vực công tác Đoàn TNCSHCM Nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách các hoạt động của Đoàn TNCSHCM.

 III. CÁC BAN CỦA ĐẢNG ỦY

 3.1. Ban Tổ chức

1- Ngô Xuân Hoàng

- Bí thư Đảng ủy

- Trưởng ban

2- Nguyễn Văn Bình

- Phó Bí thư Đảng ủy

- Phó Trưởng ban

3- Trần Minh Trường

- UV Ban Thường vụ Đảng ủy

- Ủy viên

4- Nguyễn Mạnh Cường

- UV Ban Chấp hành Đảng bộ

- Ủy viên

5- Võ Thị Ngọc

- UV Ban Chấp hành Đảng bộ

- Ủy viên

 3.2. Ban Tuyên giáo

1- Nguyễn Văn Bình

- Phó Bí thư Đảng ủy

- Trưởng ban

2- Trần Minh Trường

- UV Ban Thường vụ Đảng ủy

- Phó Trưởng ban

3- Nguyễn Xuân Vinh

- UV Ban Chấp hành Đảng bộ

- Ủy viên

 3.3. Ban Dân vận

1- Trần Minh Trường

- UV Ban Thường vụ Đảng ủy

- Trưởng ban

2- Võ Thị Ngọc

- UV Ban Chấp hành Đảng bộ

- Phó Trưởng ban

3- Nguyễn Xuân Vinh

- UV Ban Chấp hành Đảng bộ

- Ủy viên

 3.4. Văn phòng Đảng ủy

1- Trần Thị Hiền

 

- Phụ trách công tác VPĐU

            

Các bài liên quan