Bắn cá và nhận giải thưởng | Bắn cá online đổi thưởng

Đảng Đoàn thể

Ngày 12-09-2013

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Số

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Giới tính

Chức vụ

Đảng viên

            Trình độ học vấn

Ghi chú

Nam

Nữ

Giáo dục phổ thông 

Chuyên môn nghiệp vụ 

1

Trần Minh Trường  

1973

Kinh

x Chủ tịch 

x

12/12

Thạc sĩ2

Trần Xuân Tứ

1978

Kinh

x

 

Phó Chủ tịch

x

12/12

Thạc sĩ

 

3

Võ Thị Ngọc

1971

Kinhx

UVBTV

x

12/12

Thạc sĩ4

Nông Thị Hiền

1989

Kinhx

UVBCH

x

12/12

Đại học5

Trần Thị Thanh Hồng

1988

Kinhx

UVBCH

x

12/12

Đại học6

Đỗ Thị Vân Giang

1985

Kinhx

UVBCH

x

12/12

Tiến sĩ7

Nguyễn Thị Lệ Hằng

1980

Kinh

 

x

UVBCH

x

12/12

Thạc sĩ

 

8

Lê Văn Quang

1977

Kinh


x


UVBCH

x

12/12

Thạc sĩ9

Trần Văn Sơn

1983

Kinh


x


UVBCH

x

12/12

Thạc sĩ10

Trần Anh Trang

1978

Kinh

x

 

UVBCH

x

12/12

Đại học

 

11

Nguyễn Lệ Thanh

1984

Kinh

 

x

UVBCH

x

12/12

Đại học

 

 

                  


Các bài liên quan